Kwaliteit in opvang

Meldcode en Meldplicht huiselijk geweld en Kindermishandeling

Het Speelkwartier draagt verantwoordelijkheid voor het signaleren van kindermishandeling en voor het ondernemen van actie na het signaleren. De signalen moeten worden doorgegeven aan de instanties die hulp kunnen bieden aan het gezin.

 

De gastouder kan hierin een duidelijke taak vervullen. De gastouder ziet de kinderen regelmatig en kan opvallend of afwijkend gedrag signaleren. Nadat je als gastouder signalen hebt opgemerkt is het de bedoeling dat je gebruik maakt van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en neem je contact op met de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling van Het Speelkwartier.

 

De aandachtfunctionaris geeft sturing aan de uitvoering van de meldcode. De aandachtsfunctionaris is er verantwoordelijk voor dat de signalen bij de juiste instantie terechtkomen. Deze meldcode geeft de stappen aan die gezet kunnen worden in het proces van signaleren en handelen bij een vermoeden van kindermishandeling en geeft je inzicht in het proces.

 

De Meldplicht gewelds- en zedendelicten door professionals is een wettelijke meldplicht voor kindermishandeling gepleegd door professionals in de werksituatie. De meldplicht betekent dat werkzame personen in een kinderopvangvoorziening (Dus ook gastouders, huisgenoten, leidinggevenden, vestingmanagers, kantoorpersoneel, vrijwilligers en stagiaires), vanaf 1 juli 2013 verplicht zijn om bij een aanwijzing dat een collega zich schuldig maakt aan seksueel of ander geweld tegen een kind dit meteen te melden bij de houder van een kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal. Deze Meldplicht is opgenomen in de meldcode.

 

Als de vraagouder aanwijzingen heeft dat een collega/gastouder of houder van een kinderopvangorganisatie seksueel of ander geweld gebruikt tegen een kind kan de vraagouder contact opnemen met de vertrouwensinspecteur Onderwijs of de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling van Het Speelkwartier.

 

De vertrouwensinspecteur kan de vraagouder advies geven over het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteur is onafhankelijk en adviseert en informeert over wat te doen bij aanwijzingen dat een medewerker van een kinderopvangorganisatie een geweld- of zedendelict begaat of heeft begaan en een kind hiervan het slachtoffer is. Indien er sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit zijn wij als houder van een kinderopvangorganisatie verplicht om onverwijld aangifte te doen bij de politie. Het team van vertrouwensinspecteurs bij de Inspectie van het Onderwijs is tijdens kantooruren te bereiken op het telefoonnummer 0900-1113111.

 

De vertrouwensinspecteur is bij wet uitgezonderd van de plicht om aangifte te doen en heeft een geheimhoudingsplicht. Hij kan helpen bij het doen van aangifte of het indienen van een formele  klacht. De vertrouwensinspecteur onderzoekt niet of een werknemer of een werkgever een misdrijf heeft gepleegd. Dat doet de politie.

 

Het Speelkwartier heeft de bemiddelingsmedewerkster Melanie Hooijmans, als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling benoemd. Bij vermoedens kunt u contact opnemen op werkdagen tijdens kantooruren met telefoonnummer 072-8888162. Ook de aandachtsfunctionaris onderzoekt niet of een betrokken persoon een misdrijf heeft gepleegd. Dat doet de politie.

  1. pdf meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling juli 2013 HSK
  2. pdf handleiding meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  3. pdf vertrouwensinspecteur
  4. pdf brochure vertrouwensinspecteur